Správa nemovitostí

Mottem naší firmy při zajišťování správy nemovitostí je TRANSPARENTNOST všech činností které jsou spojené se samotnou správou nemovitosti. To znamená 24hodinový aktuální přehled majetkového hospodaření domu. Schvalování všech činností spojených s výdaji domu objednavatelem ( například majitelem nemovitosti )

Snažíme se pěstovat osobní vztahy s naším klientem aby klient nebyl jen takzvanou položkou v evidenci, ale rovnoceným obchodním partnerem.   

Cena za správu domu od 100,- Kč/měsíc/byt

Minimální cena za bytový dům/nemovitost je 2500,- Kč / měsíc

Provádění a zabezpečení správy, údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů a poskytování služeb a prací spojených s bydlením.

EKONOMICKÁ OBLAST

 • kompletní vedení účetnictví včetně roční závěrky,
 • vypracování podkladů pro daňové přiznání
 • provádění plateb v bankovním styku včetně zúčtování bankovních dokladů do účetnictví
 • vedení evidence měsíčních úhrad spojených s užíváním bytů dle předpisu
 • provádění vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů a společných částí domu za celý dům a podle jednotlivých nájemců a vlastníků po skončení zúčtovacího období
 • upomínky zálohových úhrad
 • vedení mzdové agendy
 • zajištění pojištění společných částí domu, včetně likvidace případných pojistných událostí
 • vedení ekonomické agendy nebytových jednotek, včetně rozpočítání výnosů pro jednotlivé vlastníky
 • zajištění vypracování daňových přiznání daňovým poradcem
 • účtování a vyúčtování položek podle vchodů
 • zařazování mimořádných položek do vyúčtování
 • elektronické zasílání souborů dat k vyúčtování na základě požadavku objednatele
 • zasílání dokladů přes Českou poštu /např. urgence nedoplatků z vyúčtování, výnosy z nebytových prostor
 • rozúčtování společných kotelen a výměníků
 • tištění mimořádných složenek

TECHNICKO PROVOZNÍ OBLAST

 • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu a bytům
 • organizační zabezpečení údržby a provozu domů
 • plánování údržby a oprav
 • podání ve věcech stavebního řádu
 • styk s dodavateli stavebních a projektových prací
 • přejímka provedených prací od dodavatelů, reklamace dodaných materiálů a prací
 • organizační zajištění plnění spojených s užíváním bytů, např. dodávky tepla, TUV, plynu, odvoz komunálního odpadu
 • jednání s uživateli bytů při odstraňování závad v bytech a vyřizování stížností
 • základní organizační zajištění montáží a metrologických ověření bytových měřidel
 • organizační zajištění provozu kotelen a jiných energetických zařízení
 • organizační zajištění provozu, údržby a oprav výtahů
 • zajištění protipožárního zabezpečení domu a jeho revizí a oprav
 • zajištění odstranění havárií

ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ OBLAST

 • evidence bytů a právního postavení jejich uživatelů
 • sepisování nájemních smluv
 • obstarávání právních záležitostí
 • vedení právní agendy včetně konzultací a návrhů na řešení
 • vymáhací řízení náhrad vzniklých škod
 • právní vymáhání pohledávek, zejména za neplnění úhrad spojených s užíváním jednotek
 • evidence nájmů nebytových prostor
 • vyhledávání položek mimo standardní sestavy
 • komplexní vedení právní agendy objektu včetně zpracování podkladů a návrhů na řešení problémů právní cestou
 • vypracování návrhů a jednání o uzavření smluv o nájmu částí nebytových a společných prostor objektu
 • zpracování návrhů změn prohlášení vlastníka
 • uzavírání dohod o splátkách
 • zastupování spravovaných objektů v právních sporech prostřednictvím advokátní kanceláře
 • práce spojené s jednáním a uzavřením smlouvy o dílo
 • zajištění a provedení výběrového řízení na zhotovitele díla
 • organizační zajištění kontrolních prohlídek a technického dozoru nad rámec základních činností
 • zajištění vyhrazené webové prezentace domu ( součástí prezentace domu např. veřejná nástěnka, propagace volných bytových a nebytových prostor určených k prodeji či pronájmu, apod.)
© 2010 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!